معرفی

مشخصات فردی

موسی ایلی

نام - نام خانوادگی : موسی   ایلی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

موسی ایلی
موسی ایلی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^